چهارمین جلسه هیات استانی

چهارمین جلسه هیات استانی

 

 

 

 

 

 

چهارمین نشست هیات استانی مراکز آموزش عالی استان خوزستان در دوره جدید به دعوت دبیرخانه هیئت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان در دانشگاه شهید چمران اهواز در روز چهارشنبه 97/8/2 ساعت 14 در محل سالن سازمان مرکزی دانشگاه با حضور اعضاء هیات استانی برگزار گردید. در این نشست دکتر زادکرمی دبیر هیئت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان خوزستان ضمن خوشامد گوئی به تشریح موضوع جلسه پرداختند. در ادامه شاخص های ارزیابی مراکز پژوهشی استان مورد نقد و بررسی قرارگرفت. درادامه جداول مراکز آموزشی دانشگاه آزاد و سما استان تشریح و مورد بررسی قرار گرفت و نظرات نهائی هیات استانی در کاربرگ های مراکز آموزشی آزاد و سما ثبت گردید.اسامی حاضرین در جلسه

1-دکتر غلامحسین خواجه رئیس دانشگاه و رئیس هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان

2-دکتر علیرضا جلیلی فر معاون آموزشی دانشگاه و نایب رئیس هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان

3-دکتر علی حقیقی معاون پژوهشی دانشگاه و عضو هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان

4- دکتر محمد رضا زاد کرمی دبیر هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان

5-دکتر محمد موسوی عضو هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان

6- خانم دکتر معصومه فروزانی عضو هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان

7-آقای عزیز ساکی کارشناس مسئول هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان

8-آقای مهندس مجتبی پورحمزه کارشناس هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان