پنجمین نشست هیات استانی

پنجمین نشست هیات استانی

 

 

 

 

پنجمین نشست هیات استانی مراکز آموزش عالی استان خوزستان در دوره جدید به دعوت دبیرخانه هیئت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان در دانشگاه شهید چمران اهواز در روز دوشنبه 21/8/97 ساعت 13 در محل سالن سازمان مرکزی دانشگاه با حضور اعضاء هیات استانی برگزار گردید. در این نشست دکتر زادکرمی دبیر هیئت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان خوزستان ضمن خوشامد گوئی به تشریح موضوع جلسه پرداختند. در ادامه 31 جدول مراکز دانشگاه پیام نور 6 مرکز دانشگاه فرهنگیان و 5 مرکز دانشگاه فنی حرفه ای استان تشریح  و مورد بررسی قرار گرفت و نظرات نهائی هیات استانی در کاربرگ های مراکز آموزشی پیام نور، فرهنگیان و فنی و حرفه ای  ثبت گردید.

1-دکتر علیرضا جلیلی فر معاون آموزشی دانشگاه و نایب رئیس هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان

2-دکتر علی حقیقی معاون پژوهشی دانشگاه و عضو هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان

3- دکتر محمد رضا زادکرمی دبیر هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان

4-دکتر مسعود خداپناه عضو هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان

5- خانم دکتر عفت پیری عضو هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان

6-دکتر محمد ذاکر مشفق عضو هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان

7-مهندس غلامرضا داودی عضو هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان

8-آقای عزیز ساکی کارشناس مسئول هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان

9-آقای مهندس مجتبی پورحمزه کارشناس هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان