سومین جلسه هیات استانی

سومین جلسه هیات استانی

 

 

 

 

سومین نشست هیات استانی مراکز آموزش عالی استان خوزستان در دوره جدید به دعوت دبیر خانه هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان در دانشگاه شهید چمران اهواز در روز چهارشنبه مورخ 25/7/97 رأس ساعت 10 در محل سالن سازمان مرکزی دانشگاه با حضور اعضاء هیات استانی برگزار گردید.

در این نشست دکتر زادکرمی ضمن خوشامد گویی به تشریح موضوع جلسه پرداختند، در ادامه اعضاء هیات با بررسی جدول شاخصهای فرم ج در زیر نظام های مختلف پرداختند و با توجه به شرایط تغییراتی در شاخص های فرم ج اعمال نمودند.