بازدید کارگروه هیات ناتک استان از موسسه آموزش عالی آزادکیمیا جویان خرمشهر

بازدید کارگروه هیات ناتک استان از موسسه آموزش عالی آزادکیمیا جویان خرمشهر


بازدید کارگروه هیات ناتک استان از موسسه آموزش عالی آزادکیمیا جویان خرمشهر

 

 

کارگروه هیات ناتک استان خوزستان سه شنبه 99.04.24 جهت بازدید و رویت امکانات و تجهیزات ساختمانی، آموزشی، پژوهشی و ....از  موسسه در حال تاسیس کیمیا جویان خرمشهر بازدید به عمل آوردند در این بازدید دکتر سیامک نوری زاده عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز و عضو کارگروه فنی و حرفه ای استان، دکتر هادی اسکندری عضو هیات علمی دانشکده نفت آبادان و عضو کارگروه دانشگاه های دولتی استان و خانم الهام وزیری کارشناس نظارت ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه علوم دریایی خرمشهر حضور داشتند. گزارش نتیجه این بازدید جهت اقدامات بعدی به نظارت وزارت عتف ارسال میگردد.