بازدید کارگروه هیات ناتک استان از مرکز رشد دانشگاه شهید چمران اهوازو واحد های مستقر در آن

بازدید کارگروه هیات ناتک استان از مرکز رشد دانشگاه شهید چمران اهوازو واحد های مستقر در آن


بازدید کارگروه هیات ناتک استان از مرکز رشد دانشگاه شهید چمران اهوازو واحد های مستقر در آن

 

 

 

 

  روز دوشنبه 99/07/21 کارگروه هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان از مرکز رشد دانشگاه شهید چمران اهواز و واحد های مستقر در آن بازدید به عمل آوردند. در این بازدید دکتر عبدالله پارسا دبیر هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان، دکتر بابک مختاری عضو کارگروه های تخصصی هیات استان و آقای عزیز ساکی کارشناس دبیرخانه هیات استان حضور داشتند نتایج این بازدید بعد از بررسی به مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت  آموزش عالی وزارت عتف ارسال خواهد شد.