بستن

فرمهای دبیرخانه هیات ممیزه

نمایش اسناد و رسانه‌ها

کاربرگهای هیات ممیزه

اسناد
عنوان توضیح دانلود
گزارشنامه علمی عضو هیات علمی دانلود (216.5k)
شیوه نامه ایین نامه 95 دانلود (2,458.8k)
دستورالعمل طرز تشکیل سال 95 دانلود (4,665.5k)
آیین نامه ارتقاء مرتبه سال95 دانلود (24,858.0k)
فرم صورنجلسه کمیته منتخب دانلود (2,401.0k)
کاربرگ بند 4-1 دانلود (185.5k)
کاربرگ بند 2-1 دانلود (189.0k)

نمایش اسناد و رسانه‌ها

فرم های کیفیت تدریس

اسناد
عنوان توضیح دانلود
کاربرگ 2-2 دانلود (21.7k)
کاربرگ بند 2-1 دانلود (157.1k)
کاربرگ 2-ج - ارزشیابی معاون اموزشی دانلود (162.0k)
نامه درخواست تاییدیه کاربرگ 1 و 2 دانلود (11.3k)
کاربرگ 2-2 الف دانلود (155.9k)
کاربرگ 2-2 ب دانلود (155.9k)