بستن

فرمهای دبیرخانه هیات ممیزه

نمایش اسناد و رسانه‌ها

فرم های کیفیت تدریس

اسناد
عنوان توضیح دانلود
کاربرگ بند 2-1 دانلود (188.5k)
نامه درخواست تاییدیه کاربرگ 1 و 2 دانلود (11.3k)
کاربرگ 2-2 د-1 دانلود (189.0k)
کاربرگ 2-2 ج دانلود (156.1k)
کاربرگ 2-2 الف دانلود (155.9k)
کاربرگ 2-2 ب دانلود (155.9k)
فرم 2-2 دانلود (21.8k)
شیوه نامه ارزشیابی اساتید - بدون کاربرگ ه دانلود (56.0k)

نمایش اسناد و رسانه‌ها

فرم های کیفیت تدریس

اسناد
عنوان توضیح دانلود
کاربرگ بند 2-1 دانلود (188.5k)
نامه درخواست تاییدیه کاربرگ 1 و 2 دانلود (11.3k)
کاربرگ 2-2 د-1 دانلود (189.0k)
کاربرگ 2-2 ج دانلود (156.1k)
کاربرگ 2-2 الف دانلود (155.9k)
کاربرگ 2-2 ب دانلود (155.9k)
فرم 2-2 دانلود (21.8k)
شیوه نامه ارزشیابی اساتید - بدون کاربرگ ه دانلود (56.0k)