دبیرخانه متمرکز

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن

سیامک وحدتی نیا

رییس دبیرخانه متمرکز

2018

نسرین فروشانی

کارشناس اتوماسیون وزارت و شبکه دولت

2046

بی بی حمیده امامپور

اپراتور رایانه و کاربر سیستم اتوماسیون اداری

2013

زینب بنی خاندان

اپراتور رایانه و کاربر سیستم اتوماسیون اداری

2012

سعیده بیات

اپراتور رایانه و کاربر سیستم اتوماسیون اداری

2026

مریم بزرگ امید

اپراتور رایانه و کاربر سیستم اتوماسیون اداری

2025

معصومه ترابی

اپراتور رایانه و کاربر سیستم اتوماسیون اداری

2011

احمد فقدانی

اپراتور رایانه و کاربر سیستم اتوماسیون اداری

2010

جواد بابا گپ

نامه رسان

 

 

 

نمایشگر یک مطلب