ارتباط با ما

 

اهواز: میدان دانشگاه- شهردانشگاهی- سازمان مرکزی

تلفن: 33332041 (061)  دورنگار: 33600173 (061)

 

نام واحد

تلفن داخلی

تلفن مستقیم

فکس

دفتر رئیس دانشگاه

2000و2004

33362041

33332044

دفتر مشاور رئیس دانشگاه

2005

33336680

-------

دفتر مسئول اتوماسیون حوزه ریاست

2002

--------

-------

دبیرخانه حوزه ریاست

2013 - 2012- 2011-2010

33360017

33360017

دفتر نظارت وارزیابی

2014

33369509

-------

دبیرخانه  هیات ممیزه وامنا

2016

33339167

33339167

دفتر همکاریهای علمی و بین المللی

2127و2128

33367008

33332618

دبیرخانه جذب اعضاء هیأت علمی

2086

33330516

--------