کارگاه ها و دوره های آموزشی داخلی

 

ردیف

عنوان کارگاه

سال برگزاری

1

کارگاه آموزشی ملی مفاهیم و نظامهای جدید در زمینه یادگیری مادام العمر

بهمن 91