تحقیقات در دست اجرا

 
1- بررسی سیاست ها و استراتژی های سازمان دهی آموزش مداوم در شرکت فولاد مبارکه استان اصفهان

2- مبانی فلسفی آموزش مداوم