اداره حراست زیر نظر ریاست دانشگاه می باشد

اداره حراست زیر نظر ریاست دانشگاه می باشد