ادای احترام به مقام شامخ شهدای گمنام دانشگاه به مناسبت تشکیل نهاد گزینش به فرمان امام خمینی(ره)

ادای احترام به مقام شامخ شهدای گمنام دانشگاه به مناسبت تشکیل نهاد گزینش به فرمان امام خمینی(ره)


ادای احترام به مقام شامخ شهدای گمنام دانشگاه به مناسبت تشکیل نهاد گزینش به فرمان امام خمینی(ره)