نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

پذیرش مشخصات و مدارک جدید فردی از کارمندان قراردادی، پیمانی و رسمی آزمایشی

پذیرش مشخصات و مدارک جدید فردی از کارمندان قراردادی، پیمانی و رسمی آزمایشی


پذیرش مشخصات و مدارک جدید فردی از کارمندان قراردادی، پیمانی و رسمی آزمایشی

 با توجه به مکاتبه مدیریت محترم امور اداری با بخش های مختلف دانشگاه، روند دریافت و پذیرش مشخصات و مدارک جدید بر اساس فرم اطلاعات فردی کارمندان محترم قراردادی ، پیمانی و رسمی آزمایشی همچنان ادامه دارد.

فرم اطلاعات فردی در بخش فرم ها درهمین بخش قابل دریافت است.