گزینش برادران

نام و نام خانوادگی:           عبدالکریم بخشنده

تحصیلات:                           فوق لیسانس                                  

سمت:                               کارشناس مسئول گزینش