کارشناسان هسته گزینش

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

1

عبدالکریم بخشنده

کارشناس مسئول گزینش

2

ابراهیم اقبال زاده

مسول دفتر و کارشناس  هماهنگ

3

جاسم سودانی

مسئول خدمات پشتیبانی

4

معصومه همایی

کارشناس رسیدگی به امور خواهران