وظایف هسته گزینش کارکنان

ماده ۱۰- هسته های گزینش وظایف ذیل را زیر نظر هیأت مرکزی به عهده دارند:

۱. اجرای دستورالعمل‌ها، بخشنامه ها و سایر موارد محوله از هیأت مرکزی و هیأت عالی گزینش

2- بررسی و تعیین صلاحیت اخلاقی ، اعتقادی ، سیاسی متقاضیان مشمول این قانون قبل از ورود تا مرحله قطعیت اشتغال ( به تحصیل یا استخدام) با رعایت قسط و عدل اسلامی ( بدون ملاحظه روابط) در انتخاب و گزینش افراد با توجه به اولویت ها وضرورتها.

3-تایید صلاحیت کارکنان هسته.

4- رسیدگی به شکایات در مرحله اول تجدیدنظر .

5- تهیه و تنظیم و نگهداری وسایل و ملزومات مورد نیاز و فرم ها و سؤالات مورد استفاده گزینش با نظارت هیأت مرکزی .

6- حفاظت و نگهداری اطلاعات جمع‌ آوری شده (بایگانی اسناد و مدارک مربوط به پرونده داوطلبان) در رابطه با گزینش افراد به صورت محرمانه.

7- اجرای دقیق گزینش مشمولین تبصره 2 ماده 2 قانون گزینش (اعزام به مأموریت ثابت خارج از کشور ، مأموریت یا انتقال به دستگاه دیگر در مشاغل حساس، بورسیه شدن، داوطلبان مراکز آموزش عالی وابسته به دستگاه).

8- اجرای دقیق امور رایانه در هسته طبق مصوبات هیأت مرکزی و هیأت عالی گزینش.

9- اعزام نماینده هسته در مصاحبه های تخصصی دستگاه با استناد به تبصره ماده 22 آئین نامه اجرایی گزینش .

10- تدوین وظایف و اختیارات واحدهای هسته اعم از مصاحبه و تحقیقات و ارزیابی و صدور رأی.

11- تهیه و تشکیل پرونده مقدماتی داوطلبان و تکمیل آنها در سیر مراحل بعدی گزینش.

12- پاسخگویی به شاکیان و داوطلبان در مرحله بدوی.

13- انجام سایر امور ارجاعی از طرف مقام مافوق .

14- تهیه و ارائه گزارش های ادواری به مقام ذیربط .

ماده ۱۱- وظایف مدیر هسته به شرح ذیل می باشد:

۱. اداره امور اجرایی و هماهنگی امور واحدهای هسته گزینش طبق دستورالعمل‌های هیأت مرکزی و هیأت عالی گزینش.

۲. صدور احکام انتصاب کارکنان پس از بررسی و تأیید هسته گزینش.

۳. اجرای کلیه مصوبات هسته گزینش، هیأت مرکزی و هیأت عالی گزینش.

* انجام کلیه ی امور فوق برای تمامی دانشگاه ها و موسسات دولتی در منطقه 10 کشور مانند:دانشگاه‌های شهید چمران اهواز ، جندی‌شاپور دزفول، علوم دریایی خرمشهر، کشاورزی و منابع طبیعی رامین، خاتم انبیاء(ص) بهبهان، صنعتی شهدای هویزه ، پارک علم و فناوری