اعتراض به رأی اولیه

هیأت عالی گزینش در جلسه مورخ ۱۳۷۸/۷/۷ و در اجرای ماده ۱۴ قانون گزینش کشور، دستورالعمل نحوه رسیدگی به اعتراضات داوطلبان استخدام و سایر مشمولین ماده ۲ قانون گزینش را به شرح ذیل تصویب نمودند:

مراجع و مراحل رسیدگی:

هسته؛ اولین مرجع رسیدگی به صلاحیت داوطلبان استخدام و سایر موارد مذکور در ماده ۲ قانون خواهد بود.

هیأت در صورت عدم تفویض اختیار به هسته در موارد مقرر در آئین نامه اجرایی، نسبت به تعیین صلاحیت افراد در مشاغل حساس و نیز تبدیل وضعیت از رسمی - آزمایشی به رسمی - قطعی  اقدام خواهد نمود.

هیأت مرکزی و هسته گزینش موظف است حداکثر ظرف سه ماه از زمان دریافت مدارک و امکانات لازم از مراجع مربوطه، امور گزینش افراد موضوع این قانون را قبل از ورود به انجام رسانده و نتایج را اعلام نماید.

افرادی که در مراحل گزینش واجد شرایط عمومی یا انتخاب اصلح تشخیص داده نشوند، در صورت اعتراض می‌توانند تقاضای کتبی خود را حداکثر تا دو ماه در هر مرحله پس از دریافت حکم به مرجع تجدید نظر کننده (اول، دوم) تحویل دهند و در صورت عدم اعتراض در مهلت مقرر رأی صادره قطعی و لازم الاجراء است.

هر یک از مراجع تجدیدنظر اول و دوم و همچنین دیوان عدالت اداری فقط یکبار می تواند نسبت به یک شکایت رسیدگی و اقدام به صدور رأی نمایند.

هسته و هیأت موظفند پس از دریافت اعتراض شاکی، بلافاصله آن را در دفتر مربوطه ثبت، و در صورت مراجعه حضوری رسید آن را به وی تسلیم نمایند. تاریخ وصول مناط آغاز تجدید نظر خواهد بود.

داوطلب می‌تواند فقط یکبار در مرحله اول از هسته و یکبار در مرحله دوم از هیأت تقاضای تجدید نظر نماید و رسیدگی مجدد (بیش از یکبار) در هر یک از مراجع مزبور مجاز نمی‌باشد.

هیچ مقام اداری و دولتی نمی‌تواند رأی هیأت یا هسته را تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری کند مگر در مواردی که دیوان عدالت اداری آن را نقض و یا هیأت عالی آن را ابطال و یا تصمیم دیگری اتخاذ نماید.

موارد زیر خارج از شمول قانون گزینش و وظایف هیأت‌ها و هسته‌های گزینش می‌باشد و در صورت وصول شکواییه از سوی هر یک از داوطلبان ذیل الذکر؛ دبیرخانه مربوطه موظف است مراتب را به اطلاع شاکی یا مرجع مکاتبه کننده برساند:

* داوطلبان ورود به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی غیر بورسیه یا غیر متعهد خدمت و مراکز آموزش عالی غیر وابسته به دستگاه‌های مشمول قانون گزینش

* قضات و اعضای هیأت‌های علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموز ش عالی

* پرسنل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی اعم از کادر نظامی و غیر نظامی ارتش، سپاه و نیروی انتظامی.

موارد زیر مبنای شروع رسیدگی قرار خواهد گرفت:

1- اعتراض کتبی شخص ذینفع (یا در صورت وجود نماینده قانونی وی) در مهلت مقرر قانونی در مراحل تجدید نظراول یا دوم

2- تشخیص و دستور هیأت عالی یا هیأت مرکزی

در شکوائیه کتبی مبنی بر درخواست تجدید نظر، باید نکات ذیل قید شود:

* نام و نام خانوادگی، نام پدر و شماره شناسنامه و کد ملی و امضاء و درج تاریخ به صورت حروف

* نشانی محل کار و سکونت و شماره تلفن تماس

* ارائه جهات، دلایل و مستندات اعتراض و درج رأی یا آرا صادره در شکوائیه ( در صورت ارائه تصویر مستندات؛ درج مهرِ کپی برابر با اصل لازم می باشد.)

در صورتیکه شکایت بعد از مهلت قانونی یا از سوی فردی غیر از داوطلب (به استثنای نماینده قانونی) امضا شده باشد، هسته و هیأت فارغ از رسیدگی بوده و مورد به نحو مقتضی و در اسرع وقت به شاکی اعلام خواهد شد.

هسته‌ها و هیأت‌های گزینش موظفند در صورت درخواست کتبی داوطلب موارد عدم پذیرش (اعم از عدم احراز ضوابط عمومی یا انتخاب اصلاح) را به صورت کلی، محرمانه و کتبی به وی اعلام نمایند.

چنانچه هیأت یا هسته از معترض برای شرکت در جلسه رسیدگی تجدید نظر و انجام مصاحبه دعوت به عمل آورد، می‌بایست با توجه به بعد مسافت، مهلت زمانی مناسبی را (از زمان ابلاغ تا روز دعوت) در نظر بگیرد.

در هر حال عدم حضور ذینفع در مهلت مقرر مانع از رسیدگی نمی‌باشد، مگر در مواردی که شاکی به نحو مقتضی و رسمی علت عدم امکان حضور خود را در مهلت تعیین شده به هیأت یا هسته مربوطه اعلام نماید که در اینصورت وقت دیگری برای وی تعیین خواهد گردید.

هسته و هیأت ( در غیر از تجدید نظر دوم ) مکلفند در رأی صادره قابل تجدید نظر بودن و نیز مرجع تجدید نظر کننده و مهلت قانونی جهت اعتراض را ذکر نمایند.

 با توجه به انقضای مهلت مقرر در ماده ۳۵ آیین نامه اجرایی قانون در تاریخ ۱۳۷۷/۹/۱۱ اعتراض نسبت به آراء صادره قبلی هسته ها و هیات ها، قابل رسیدگی نخواهد بود و هسته ها و هیأت ها فارغ از بررسی و تجدید نظر می باشند.

 تبصره:

 در صورتی که داوطلب نسبت به رأی صادره از سوی هسته یا هیات، معترض باشد می تواند ظرف مدت دو ماه از زمان ابلاغ رأی، از دیوان عدالت اداری تقاضای رسیدگی نماید.