مدیر فعلی

نام و نام خانوادگی :

معصومه سراج الدین میرقائد

تحصیلات:

کارشناس ارشد رشته فقه و حقوق