مدیران قبلی

ردیف

نام و نام خانوادگی

1

جناب آقای دکتر نجفقلی رضایی

2

جناب آقای ابراهیم علی نژاد

3

جناب آقای علی نقاش دزفولی

4

جناب آقای علی رضا پورقناد