طرح دادخواست به دیوان عدالت اداری

با عنایت به تبصره ۳ ماه ۱۴ قانون گزینش در صورتی که داوطلب نسبت به رأی مرحله دوم تجدیدنظر اعتراض داشته باشد از تاریخ دریافت رأی برای تسلیم دادخواست خود به دیوان عدالت اداری دو ماه فرصت دارد.

دیوان عدالت اداری در زمان رسیدگی به شکایت از حیثت نقص قوانین و مقررات در هر مرحله نسبت به استعلام نظر هیأت مرکزی گزینش یا هیأت عالی اقدام و پس از استماع نظرات رأی خود را صادر می نماید.

نکات لازم به ذکر:

- هر یک از مراجع تجدیدنظر اول و دوم و همچنین دیوان عدالت اداری فقط یکبار می تواند نسبت به یک شکایت رسیدگی و اقدام به صدور رأی نمایند.

- جهت اجراء آراء دیوان عدالت اداری می بایست ابلاغ قضائی آراء به دبیرخانه هیأت مرکزی یا دبیرخانه هسته گزینش از طریق مأمور ابلاغ قضائی دادگستری صورت گرفته باشد.

جهت دریافت فرم خام دیوان عدالت اداری به قسمت فرم ها مراجعه فرمایید.