ضوابط عمومی گزینش

علاوه بر لزوم احراز صلاحیت‌های علمی و توانایی‌های جسمی و روانی که به وسیله آزمون و توسط دستگاه مشخص می‌گردد، متقاضیان می‌بایست حائز ضوابط گزینش نیز باشند.

ضوابط عمومی گزینش اخلاقی، اعتقادی و سیاسی کارکنان به قرار ذیل است:

1- اعتقاد به دین مبین اسلام و یا یکی از ادیان رسمی مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

2- التزام عملی به احکام اسلام

3-  اعتقاد و التزام به ولایت فقیه، نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی

4- عدم اشتهار به فساد اخلاقی و تجاهر فسق

5- عدم سابقه وابستگی تشکیلاتی، هواداری از احزاب و سازمان‌ها و گروه‌هایی که غیر قانونی بودن آنها از طرف مقامات صالحه اعلام شده و یا می‌شود، مگر اینکه توبه ایشان محرز شود

6 عدم سابقه محکومیت کیفری مؤثر

7- عدم اعتیاد به مواد مخدر

(در ضمن، اقلیت‌های مذهبی مصرح در قانون اساسی از نظر اعتقادی و عملی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه تابع شرایط خاص خود می‌باشند و در هر حال نباید متجاهر به نقض احکام اسلامی باشند)