درخواست تجدید نظر اول

افرادی که در مرحله اول گزینش واجد شرایط عمومی یا انتخاب اصلح تشخیص داده نشوند، در صورت اعتراض می‌توانند تقاضای کتبی خود را حداکثر تا دو ماه پس از دریافت حکم به مرجع تجدید نظر اول (هسته گزینش) تحویل دهند و در صورت عدم اعتراض در مهلت مقرر رأی صادره قطعی و لازم الاجراست.

نکته ها:

 1. مرجع تجدید نظر اول فقط یکبار می تواند نسبت به یک شکایت رسیدگی و اقدام به صدور رأی نمایند.
 2. هسته موظف است؛ پس از دریافت اعتراض شاکی، بلافاصله آن را در دفتر مربوطه ثبت، و در صورت مراجعه حضوری رسید آن را به وی تسلیم نمایند. اعلام وصول کتبی را از مراجع دریافت نماید.

تاکید می گردد که؛ تاریخ وصول حکم توسط داوطلب، مناط آغاز تجدید نظر خواهد بود.

 1. داوطلب فقط یکبار می تواند در مرحله اول از هسته گزینش تقاضای تجدید نظر نماید و رسیدگی مجدد (بیش از یکبار) در هر یک از مراجع رسیدگی، مجاز نمی‌باشد.
 2. هیچ مقام اداری و دولتی نمی‌تواند رأی هسته را تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری کند مگر در مواردی که دیوان عدالت اداری آن را نقض و یا هیأت عالی آن را ابطال و یا تصمیم دیگری اتخاذ نماید.
 3. در صورتیکه داوطلب نسبت به رأی صادره از سوی هسته در مرحله تجدید نظر اول، معترض باشد می‌تواند ظرف مدت دو ماه از زمان ابلاغ رأی، از دیوان عدالت اداری تقاضای رسیدگی نماید.

موارد زیر مبنای شروع رسیدگی قرار خواهد گرفت:

 • - اعتراض کتبی شخص ذینفع (یا در صورت وجود نماینده قانونی وی) در مهلت مقرر قانونی در مراحل تجدید نظراول
 • - تشخیص و دستور هیأت عالی یا هیأت مرکزی

در شکوائیه کتبی مبنی بر درخواست تجدید نظر، باید نکات ذیل قید شود:

 1. نام و نام خانوادگی، نام پدر و شماره شناسنامه و کد ملی و امضاء و درج تاریخ به صورت حروف
 2. نشانی محل کار و سکونت و شماره تلفن تماس
 3. ارائه جهات، دلایل و مستندات اعتراض بیان درج رأی یا آرا صادره در شکوائیه
 4. در صورتیکه شکایت بعد از مهلت قانونی یا از سوی فردی غیر از داوطلب (به استثنای نماینده قانونی) امضاء شده باشد، هسته فارغ از رسیدگی بوده و مورد به نحو مقتضی و در اسرع وقت به شاکی اعلام خواهد شد.

جهت دریافت فرم خام درخواست تجدید نظراول به قسمت فرم ها مراجعه فرمایید.