آمارعملکرد واحدهای معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه

 

مهمترین فعالیت های چهارساله معاونت فرهنگی و اجتماعی

 

 

 

ردیف

 

نام واحد

سال

1394

1395

1396

1397

تعداد فعالیت

1

ستادی

85

12

34

46

2

انجمن های علمی دانشجویی

269

310

487

396

3

کانون های فرهنگی هنری

110

128

136

163

4

کانون های اجتماعی

39

30

51

68

5

خوابگاه ها و فعالیت های قرآنی

70

108

108

125

6

فعالیت نشریات

20

14

19

21

7

نشریات چاپ شده

95

162

113

114

8

نشریات مجوز دار

109

94

100

101

9

تشکل های اسلامی

61

97

226

217

جمع کل فعالیت ها

808

955

1174

1150