کارکنان حوزه معاونت

نام ونام خانوادگی : محمد اکبرزاده

سمت فعلی : مسئول دفتر معاونت فرهنگی و اجتماعی

داخلی: 5500

شماره مستقیم: 33330081

کارکنان حوزه معاونت

مسئول حسابداری

محمد گزینی

داخلی: 5503

کارکنان حوزه معاونت

کارپرداز

سعید خداپناه

داخلی: 5515

 

کارکنان حوزه معاونت

مسئول نظارت و ارزیابی و

مسئول دبیرخانه هیأت‌نظارت بر تشکل‌های اسلامی

سیده زهرا علم الهداء

داخلی: 5522

 

کارکنان حوزه معاونت

مسئول آمار

سارا چراغی

داخلی:5504

کارکنان حوزه معاونت

مسئول دبیرخانه

حمیده شهبازی

داخلی:5518

کارکنان حوزه معاونت

مسئول امور عمومی

محمد رضا چرخچی

داخلی: 5523

کارکنان حوزه معاونت

مسئول سمعی و بصری و امین اموال

حسین بدخشان

داخلی: 5515

کارکنان حوزه معاونت

 

راننده معاونت فرهنگی و اجتماعی

حجت فرخی

09163328907