معاون فرهنگی و اجتماعی فعلی

معاون فرهنگی و اجتماعی

 

نام و نام خانوادگی: عبدالرحیم هوشمند

مرتبه علمی: دانشیار

رشته: علوم آب

پایه: دکتری

تلفن داخلی: 5500

شماره مستقیم: 33330081