معاونین قبلی معاونت

معاونان قبلی

معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

مدت تصدی مسئولیت

1

دکتر مجتبی مقبل‌الحسین

از سال 1387 تا سال 1389

2

دکتر علیرضا مخبر دزفولی

از اواخر سال 1389 تا پایان سال 1391

3

دکتر سید علی مرعشی

از آغاز سال 1392 تا پایان همان سال

4

دکتر خسرو نشان

از آغاز سال 1393 تا مهرماه سال 1394

5

دکتر عبدالرحیم هوشمند

از مهرماه سال 1394 تا کنون