دفترچه تلفن

ارتباط با ما

اهواز- بلوار گلستان - دانشگاه شهید چمران اهواز- معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه

تلفن: 33330081 (061)   تلفکس: 33364220 (061)

تلفن داخلی:  5500 ، 5501

کد پستی: 61355

پست الکترونیک: farhangi.scu.ac.ir