مرکز تحقیقات دانشکده مهندسی

مرکز تحقیقات دانشکده مهندسی

مراکز تحقیقاتی دانشکده مهندسی دانشگاه چمران اهواز شامل : مرکز تحقیقات استان خوزستان ، دفتر پژوهشی شرکت گاز استین خوزستان و مرکز پردازش های سریع می باشد .