چشم انداز پنج ساله

 

 ارتقاء شاخص های کمی و کیفی آموزش دانشگاه در مقاطع تحصیلی مختلف و بویژه تحصیلات تکمیلی مطابق با بالاترین استانداردهای علمی و آموزشی برای دستیابی به جایگاه یکی از 5 دانشگاه برتر کشور از نظر آموزش