فرم الکترونیکی ارزشیابی اساتید

بسمه تعالی
همکار محترم
سلام علیکم
پرسشنامه حاضر به منظور شناسایی و اولویت¬بندی نیازهای آموزشی اعضای هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز تهیه شده است. آگاهی از نظرات و استفاده از تجربیات شما، زمینه اجرای بهتر این پژوهش را فراهم می¬آورد. دیدگاههای شما باعث می¬شود بتوانیم پیشنهادهای مناسبی را به مسئولان برنامه ریزی آموزشی دانشگاه در جهت برآورد نیازهای اعضاء هیئت علمی ارائه کنیم. پیشاپیش از همکاری و اظهار نظر سازنده¬ی شما صمیمانه سپاسگزاری می¬نماییم.

اطلاعات شخصی

نیازهای آموزشی اعضا هیئت علمی دانشگاه
«حیطه تدریس وارزشیابی»

نیازهای آموزشی اعضا هیئت علمی دانشگاه
«حیطه پژوهش»

نیازهای آموزشی اعضا هیئت علمی دانشگاه
«ارتباطات و توسعه ی فردی»

نیازهای آموزشی اعضا هیئت علمی دانشگاه
«حیطه فناوری اطلاعات و مدیریت»

نیازهای آموزشی اعضا هیئت علمی دانشگاه
«با سابقه زیر ده سال»

نیازهای آموزشی اعضا هیئت علمی دانشگاه
«با سابقه بالاتر از ده سال»

Text to Identify