معاونین پیشین آموزشی و تحصیلات تکمیلی

ردیف

نام و نام خانوادگی

مدت مسئولیت

۱

 

 

۲

دکتر رضا بهین

46-49

۳

دکتر محمد حسن مهدوی اردبیلی

49-58

۴

دکتر محمد جعفر پاک سرشت

58-60

۵

دکتر خسرو نادران طحان

60-61

۶

دکتر عزیزالله بهشتی

61-63

۷

دکتر جواد میدانی

63-65

8

دکتر مرتضی زرگر شوشتری

65-69

9

دکتر قاسم حیدرزاده

69-74

10

دکتر بهرام علیزاده

74-76

11

دکتر محمد رعایایی اردکانی

76-84

12

دکتر حمدالله صالحی

84-86

13

دکتر محمد علی فیروزی

86-91

14

دکتر علیرضا زراسوندی

91-93

15

دکتر سید محمود کاشفی پور

93-95

16

دکتر عبدالله پارسا

95-97