شورای مدیران معاونت آموزشی

اعضای شورای مدیران حوزه معاونت اموزشی دانشگاه عبارتند از :

- معاون آموزشی دانشگاه

- مدیر خدمات آموزشی دانشگاه

- مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه

- مدیر برنامه ریزی وارزیابی آموزشی دانشگاه

- مدیردفتر حفظ وهدایت استعدادهای درخشان دانشگاه

- مدیر آموزشهای آزاد دانشگاه