شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه

- ریاست دانشگاه

- معاون آموزشی وتحصیلات تکمیلی دانشگاه

- مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه

- مدیر دفتر حفظ وهدایت استعدادهای درخشان دانشگاه

- مدیر دفتر آموزشهای آزاد دانشگاه

- مدیر خدمات آموزشی دانشگاه

- کلیه مدیران پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه