شورای آموزشی دانشگاه

اعضای شورای آموزشی دانشگاه عبارتند از :

- معاون آموزشی وتحصیلات تکمیلی دانشگاه
- مدیر خدمات آموزشی دانشگاه

- رئیس دفتر استعدادهای درخشان

- مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه (با ابلاغ ریاست دانشگاه)

- مدیر دفتر برنامه ریزی و ارزیابی دانشگاه (با ابلاغ ریاست دانشگاه)

- مدیردفتر  آموزش های آزاد دانشگاه (با ابلاغ ریاست دانشگاه)

- رئیس پردیس دانشگاهی (با ابلاغ ریاست دانشگاه)

- معاونین آموزشی دانشکده ها

دو نفر از اعضای هیأت علمی به پیشنهاد معاون آموزشی و ابلاغ ریاست دانشگاه

هم اکنون مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه، مدیر گروه برنامه ریزی و ارزیابی دانشگاه و نیز مدیر گروه آموزشهای آزاد و پردیس دانشگاهی دانشگاه نیز با حکم ریاست محترم دانشگاه در شورای آموزشی دانشگاه شهید چمران عضویت دارند.