لطفاً مشاهدات میدانی خود از مشکلات ، وقایع ، صحنه های قابل ذکر و آمارهای مربوط به سیل اخیر خوزستان را در این صفحه ذکر نمایید. در صورت نیاز به بارگزاری بیش از یک متن یا تصویر، آنها را بصورت یک فایل PDF واحد بارگزاری نمایید.

گزارشات و مشاهدات