نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری دوره آموزشی واژه و دستور

برگزاری دوره آموزشی واژه و دستور


برگزاری دوره آموزشی واژه و دستور

برگزاری دوره آموزشی واژه و دستور با حضور دکتر بهروز محمودی بختیاری دانشیار دانشگاه تهران و رئیس کرسی زبان فارسی در مرکز آزفا دانشگاه علوم پزشکی تهران