دوشنبه, 3 ارديبهشت 1397
دکتر محمدعلی فیروزی

 دکتر محمد علی فیروزی درسال 1331 درشهر همدان متولّد شد؛ وی تحصیلات ابتدایی و متوسّطه را در همین شهربه پایان رساند ودرسال 1355 مدرک کارشناسی خود را در رشتۀ جغرافیای طبیعی از دانشگاه تهران و در سال 1358 مدرک کارشناسی ارشد در رشتۀ جغرافیا را از همین دانشگاه دریافت کرد. وی در سال 1379 به کسب درجۀ دکتری جغرافیای انسانی از دانشگاه تهران نایل گردید.

دکتر فیروزی درسال 1358 به استخدام آموزش وپرورش استان همدان در آمد و در آن جا علاوه بر تدریس، چهار سال رئیس مرکز تربیت معلم ومسؤول تربیت معلم استان بود.  پس از آن، در سال 1365 به عنوان عضو هیأت علمی در دانشگاه شهید چمران  شروع به کار کرد .

ایشان درطول خدمت در دانشگاه علاوه بر تدریس، دارای مشاغل اجرایی مختلفی ازجمله: مدیریت کلّ آموزش دانشگاه از سال 1366 تا 1369، معاونت آموزشی دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی از سال 1370 تا 1373 ، ریاست دانشکدۀ ادبیات از سال 1374 تا 1380 و مدیریت گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری از سال 1380 1384، بوده است . دکتر فیروزی در تأسیس و توسعۀ گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دردانشگاه شهید چمران ، نقشی حسّاس و سازنده داشته است . همچنین ایشان از سال 1384 تا آذرماه 1386 ریاست دانشکدۀ ادبیات را برعهده داشتند.

گرایش های علمی آقای دکتر فیروزی عبارت است از : فلسفۀ جغرافیا، روش تحقیق درجغرافیا، مکاتب جغرافیایی ، جغرافیای طبیعی ، جغرافیای سیاسی .

 

آثار و تألیفات

الف) کتاب

 - « بررسی روستاهای  حاشیۀ کویرشرق ورامین»، نشریۀ بیابان ،مرکز تحقیقات کویری و بیابانی ایران، انتشارات دانشگاه تهران، 1358.

 

ب)مقاله

1.   « ارکان کوچ نشینی و برنامه ریزی جغرافیایی»، مجلۀ دانشکدۀ ادبیات وعلوم انسانی دانشگاه شهید چمران اهواز، سال اوّل ، شمارۀ اوّل ، 1379.

2.   « رابطۀ انسان و طبیعت در جهان بینی اسلامی و مکتب اکولوژیک»، مجلۀ دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید چمران اهواز، سال اوّل، شمارۀ دوم ، 1380.

 

ج)خلاصۀ مقالات

1.      چشم اندازهای اقتصادی بندر هندیجان، هشتمین کنگرۀ جغرافیدانان ایران ، اصفهان، 1371.

2.   چشم اندازهای جغرافیایی وسیاست های محیطی: « جابه جایی یا ماندگاری مسجد سلیمان»، سمینار جغرافیایی : جهان بینی ، سیاست و محیط،دانشگاه تربیت مدرس، تهران، 1371.

3.    تحلیل مکانی مراکز مذهبی، مطالعۀ موردی شهر اهواز، نهمین کنگرۀ جغرافیدانان، ایران ،تبریز، 1373.

4.   گرایش های فرهنگی رفتاری جمعیّت و تأثیر آن بر امنیت ملّی، همایش جغرافیا و کاربردهای دفاعی، دانشگاه امام حسین (ع)، تهران، 1377.

5.   نقش اکوتوریسم درتوسعۀ محلّی ومنطقه ای ، مطالعۀ موردی روستای علیصدر همدان، سمینار توانمندی های جغرافیا دربرنامه ریزی توسعۀ مشهد، دی ماه 1380.

6.   تحلیل فضایی جامعۀ شهری و عشایری در کلانشهر اهواز، همایش ملّی ساماندهی جامعۀ عشایری ایران ، تهران، مهرماه 1382.  

 

د) سمینارها

1.      «جغرافیا و توسعه»،دانشکدۀ ادبیات وعلوم انسانی دانشگاه شهید چمران اهواز،1375.

2.     «جغرافیای تاریخی خلیج فارس»، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید چمران اهواز،1376.

3.      «گرایش های دینی درجغرافیا»، دانشکدۀ ادبیات وعلوم انسانی دانشگاه شهید چمران اهواز،1377.

4.   «جغرافیای تاریخی کشاورزی خوزستان»، سمینار تمدن، فرهنگ و هنر خوزستان، ادارۀ کلّ ارشاد اسلامی خوزستان، اهواز، 1378.

5.      «اساس مطالعه در جغرافیای تاریخی»، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید چمران اهواز، 1380.

6.      «درآمدی برجغرافیای پزشکی اهواز»،دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی  دانشگاه شهید چمران اهواز، 1382.

7.      «جغرافیای معنوی»، همایش دبیران جغرافیای ناحیۀ چهار اهواز، اردیبهشت 1382.

8.   « توسعۀ وساماندهی پارکینگ های عمومی در حوزۀ مرکزی شهر اهواز»، همایش ترافیک معضل امروز،بحران فردا درکلانشهرها، اهواز،تیر 1383.

9.   «حاشیه نشینی و دیدگاه ها»، همایش حاشیه نشینی غباری برکلانشهر اهواز، دانشکدۀ مهندسی دانشگاه شهید چمران اهواز ، آذر 1383.

10. «تحلیلی برآمایش سرزمین خوزستان»، همایش تخصصی آمایش سرزمین خوزستان، تالار فردوسی اهواز ، اسفند 1383 .

11.«توزیع فضایی مراکز آموزش عالی در استان خوزستان»، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید چمران اهواز،1384.

12. «جغرافیای پژوهش»، دانشکده ادبیات وعلوم انسانی دانشگاه شهید چمران اهواز، 1384.

13.  سیاستگذاریهای جمعیتی قدرتهای فرا منطقه ای و لزوم شناسایی عوامل اساسی هویت ساز منطقه ای درتآمین امنیت منطقه خلیج فارس.هفدهمین همایش بین المللی خلیج فارس (امنیت خلیج فارس از منظر حقوق بین الملل) دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه  7-8 خرداد 1386. ناهید سجادیان- محمد علی فیروزی استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز.

14. گسترش ناتواسترتژی امریکا . پانزدهمین  همایش بین المللی آسیای مرکزی و قفقاز -دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه  7-8 آبانماه1386-ناهید سجادیان- محمد علی فیروزی استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز.

 

ه) طرح های تحقیقاتی و فعالیت های دیگر

1.   «بررسی تعیین نام اتحادیۀ دانشگاه های حوزۀ خلیج فارس»،با همکاری دکتر هوشنگ جبّاری ، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید چمران اهواز (خاتمۀ طرح، آذر 1383).

2.      مدیر مسؤول مجلۀ دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی و نیز عضو هیأت تحریر این مجله.

3.      نمایندۀ دانشگاه درکمیتۀ آمایش ، جمعیت ومحیط زیست شورای برنامه ریزی استان خوزستان.

 

 راهنمايي پایان نامه های کارشناسی

1. نقش روابط متقابل شهر دهلران و روستاهای اطراف در توسعۀ منطقه(حسن مرادی)،1378.

2. طبیعت اورامانات و جاذبه های توریستی آن(پرویز حاجی عزیزی)،1378.

3. تأثیر غارعلیصدردرجذب توریسم و توسعۀ اقتصادی اجتماعی شهر همدان(جعفر خدابنده لو)،1378.

4. بررسی جاذبه های توریستی درتوسعۀ استان ایلام(عباس اکبری)،1379.

5. ارزیابی توان های محیطی شهرستان آبادان(محمّد وهایی)،1379.

6. ارزیابی توان های محیطی منطقۀ رامشیر با تکیه برمنابع شن و ماسه(خدیجه حمیدی)،1379.

7. بررسی روابط متقابل شهر آبادان با روستاهای تابعه(محمود محمدزاده)،1379.

8. بررسی روابط متقابل شهر اهواز ونقاط روستایی (دهستان‌ها)(جواد اسیری)،1379.

9. ارزیابی توان های محیطی گلپایگان با تکیه برمنابع آّب(شهلا عامری شهرابی)،1379.

10. نقش ژئومورفولوژی درکالبد شهرستان کوهدشت(ابراهیم محمدی)،1379.

11. تأثیر توان های محیطی معادن سنگ برتوسعۀ منطقه ای، مطالعۀ موردی شهرستان(سیدرضا بطحانی)،1379.

12. نقش کارون درایجاد فضای سبز ومراکز تفرجگاهی آن(پریسا کرد زنگنه)،1380.

13. توریسم و اثرات اجتماعی اقتصادی آن بر شهر همدان(مهدی عافیتی)،1380.

14. ارزیابی توان های محیطی شهر رامشیر با تکیه برکشاورزی(حسنه حمید)،1380.

15. ارزیابی توان های محیطی شهر لالی(هما طاهری)،1380.

16. بررسی روند تحولات اجتماعی ، اقتصادی کالبدی شهرستان باغملک(اسماعیل شهابی نیا)،1380.

17. تأثیر کشاورزی بر اقتصاد شهر آبدانان(ابراهیم درویشی)،1380.

18. بررسی وضعیّت اقتصادی شهرستان ممسنی با تکیه بر کشاوزی(محموداله کس)،1380.

19. ارزیابی توان های محیطی شهر گنبد کاووس با تکیه برکشاورزی(حبیب اتحاد)،1380.

20. ارزیابی توان های محیطی شهرستان دهلران(طاهر جابری)،1380.

21. نقش کشاورزی درتوسعۀ شهرستان بوانات(معصومه شیری)،1380.

22. بررسی تأثیرکشت وصنعت نیشکر برشهرستان اهواز،مطالعۀ موردی جنوب اهواز(ماندانا هادوی اهوازی)،1380.

23. مناسب ترین شیوۀ دفن زباله دراهواز(کوکب ظریفی)،1380.

24. تأثیر پذیری بافت فیزیکی شهر ایلام از مهاجرت روستایی بعد از انقلاب(اعظم زرین کاویانی)،1380.

25. ارزیابی توان های محیطی بهبهان با تکیه بر منابع آب(فرشتۀ ناصح)،1380.

26. ارزیابی توان های محیطی شهرسنندج با تکیه برآب(کمال الدین ذلفقاری)،1380.

27. سامان دهی اکولوژیکی شهر ایلام با تکیه بر امکانات طبیعی(مریم نساریان)، 1380. 

28. نقش کشاورزی درتوسعۀ شهرستان بروجرد(اعظم عسگرپور)،1380.

29. بررسی موقعیت مرزی شهرستان ایلام و اثر آن درتوسعۀ شهر(توران سیف)،1380.

30. بررسی رابطۀ متقابل روستای چنیبه با شهر اهواز و آینده نگری روستای چنیبه با شهر اهواز(زینب دلفی)،1381.

31. اقتصاد شهر بوکان با تکیه برکشاورزی(امجد کریمی)،1381.

32. بررسی عملکرد سیستم بانکی درارتباط با بخش مسکن، مطالعۀ موردی اهواز(رضا امیری)،1381.

33. توزیع و پراکندگی مراکز آموزش عالی در شهرستان اهواز(خدیجه ادیبان)،1381.

34. توزیع وپراکندگی مراکز آموزش(مقطع دبیرستان)با توجه به مناطق پنجگانۀ شهرداری اهواز(زهره علیدادی)،1381.

35. تأثیر محیط طبیعی برکالبد شهردهلران(لیلا کرمی پور)،1381.

36. بررسی زمینه های کشاورزی شهرستان دره شهر(زهرا زره لوار)،1381.

37. بررسی تحوّلی بازار مرکزی شهر اهواز ازسال 45 تاکنون(اعظم اسماعیلی)،1381.

38. نقش توریسم در توسعۀ اقتصادی شهرشیراز(هومان گودرزی)،1381.

39. اثرات اقتصادی و اجتماعی طرح های کشت و صنعت خوزستان با تأکید برکشت صنعت های نیشکر(صباح سلیمی زاده)،1381.

40. بررسی وضعیت اقتصادی شهرستان جوانرود با تکیه بر کشاورزی(محمد صالح برزگر)،1381.

41. عوامل مؤثر برگسترش شهرک‌های اقماری کرج(محسن رحیمی)،1381.

42. ارزیابی توان های محیطی شهر پلدختر با تکیه برتولید آجرماسه آهکی(فرزاد ساتیاروند)،1381.

43. عوامل مؤثر بر پیدایش و توسعۀ شهر یاسوج(کرامت فرج زاده)،1381.

44. بررسی روند بهسازی ونوسازی شهرستان مسجد سلیمان(سوسن سلطانی علاسوند)،1381.

45. بررسی نقش جاذبه های توریستی در توسعۀ شهر خرم آباد(سیف الله گراوند)،1381.

46. تأثیر عوامل توپوگرافی در سیمای شهر روانسر(برومند عزیزی)،1381.

47. ارزیابی توان های محیطی شهرستان فلاورجان(لیلا رحیمی احمد بلدی)،1381.

48. بررسی وضعیت اتوبوسرانی در شهر اهواز(لیلا اسمالی بابا احمدی)،1381.

49. تأثیر عوامل محیطی برکالبد شهر اهواز(فرزانه مقدم نیا)،1381.

50. بررسی معظلات اجتماعی شهرنشینی درشهر نورآباد ممسنی(قاسم حافظی زاده)،1381.

51. تطبیق بافت کهن و جدید شهر کوهدشت(سعید میرزایی)،1381.

52. بررسی وضعیت کشاورزی شهرستان اندیمشک(اشرف ماکیانی زاده)،1381.

53. بررسی جنبه های مختلف صنعت درشهرستان گلپایگان(ناهید یاوری)،1381.

54. تحلیلی بر بهره وری خدمات شهری در شهر رامشیر(اسماعیل حمید)،1381.

55. ارزیابی توان های محیطی آبادان با تکیه بر نخیلات(سید خلف فردزاده)،1382.

56. پراکندگی و نقش اماکن موقوفه درشیراز(حمیده محمدی)،1382.

57. تأثیر دامداری بر اقتصاد شهر بهبهان(فریبا محمدی برزیان)،1382.

58. نارسایی های توزیع فضایی تأسیسات خدمات شهردوگنبدان(محمود اکبری)،1382.

59. ارزیابی توان های محیطی شهرستان دنا با تکیه برکشاورزی(فرشید علی پور)،1382.

60. نگرش سیستماتیک بر روند باز زنده سازی(احیا)بافت قدیم شیراز(مریم نادی جوکای)،1382. 

61. بررسی میزان تأثیر سدّ جره برچشم انداز اقتصادی اجتماعی شهر رامهرمز(رخسانه ممبینی)،1382.

62. بررسی پراکندگی فضاهای سبز شهر آبادان(سارا گهری)،1382.

63. تأثیر توپوگرافی بربافت شهرها(هژارکامکار)،1382.

64. بررسی جایگاه کشاورزی در ممسنی(ادیب ضرغامی)،1382.

65. بررسی نحوۀ جمع آوری و دفع موارد زاید شهر بهشهر(حسین عموزاده مهدپرجی)،1383.

66. ارزیابی توان های محیطی شهرستان ممسنی(صغری بهاری)،1383.

67. تأثیر توپوگرافی بر بافت شهرها، مطالعۀ موردی شهر جوانرود(فاضل خلخان)،1383.

68. ارزیابی توان های محیطی شهر ایوان غرب(فاطمه مظفری)،1383.

69. بررسی مسائل شهرنشینی درمجلات اهواز(عباس تمیمی)،1383.

70. بررسی روند شکل گیری ونقش شهر جدید صدرا(طلیعه بهزادی)،1383.

71. بررسی وضعیت توریسم دراستان کهگلویه وبویراحمد(قربان محمدی کوشک)،1383.

72. ارزیابی توان های محیطی شهرستان پاوه(بیستون منصوری)،1383.

73. توزیع وپراکندگی مراکز بهداشتی درمانی درسطح شهرستان های استان خوزستان(لیلا پورکرم)،1383.

74. بررسی تأثیر زلزله برساخت وساز شهری نورآباد ممسنی(مریم میرفردی)،1383. 

75. تعیین نظام و سلسله مراتب شهرهای استان کرمانشاه(علی اصغر خزی)،1383.

76. بررسی وضعیت اشتغال درشهرستان نورآباد ممسنی(مسعود دهقانی)،1383.

78. تأثیرکشاورزی براقتصاد شهر تبریز(حسین نگهداری)،1383.

79. ارزیابی توان های محیطی شهرستان جهرم(مهدی مرادی)،1383.

80. بررسی میزان تأثیرنخیلات براقتصاد شهرستان بهبهان(الهام داستانی)،1383.

81. بررسی تأثیر عوامل سیاسی مرزی برتوسعۀ شهر مهران(فوزیه مهرانپور)،1383.

82. ساماندهی بازار رضا خانی رامهرمز(نهضت جعفری نژاد)،1383.

83. ارزیابی توان های محیط شهر کازرون(محترم امینی)،1384.

84. ارزیابی توان های محیطی شهرستان فسا(سمیه استادی)،1384.

85. بررسی ویژگی های اقتصادی درشهرستان آبدانان(حسین شفیع زاده)،1384.

86. ساماندهی حمل ونقل وترافیک شهرایلام(کبری باقلانی)،1384.

87. بررسی خدمات شهری دهلران(مریم رضایی)،1384.

88. ارزیابی توان های محیطی شهرستان شوشتر(فریده تقی پور)،1384.

89. بررسی جاذبه های گردشگری ونقش آن درتوسعۀ شهرستان فارسان(زهرا سلیمانی فارسانی)،1384.

90. بازیافت مواد زائد جامد شهری و کاربرد آن در مدیریت شهری با تکیه بر تجزیۀ بندرماهشهر(محمد علی عبادی)،1384.


دانشکده ادبیات و علوم انسانی

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8