پنج‌شنبه, 3 اسفند 1396
اطلاعیه فوری

اطلاعيه:

احتراما،بدين وسيله به اطلاع دانشجوياني كه از سرويس ايميل دانشگاه استفاده مي فرمايند، ميرساند كه با توجه به تغييرات صورت گرفته درزيرساخت ايميل سرورجهت رفع مشكلات فني وافزايش كارآيي ايميل سروراز لحاظ سهولت دسترسي و سازماندهي محيط كاربري درآن، دسترسي دانشجويان محترم تحصيلات تكميلي به محيط ايميل ازتاريخ10/8/90 تا تاريخ 14/8/90 مقدور نمي باشد پس ازپايان زمان اعلام شده جهت login شدن وانتقال كامل اطلاعات با مشخصه هاي زير به پست الكترونيكي دانشگاه مراجعه نمايند:

دانشجويان دكترا با مشخصه:

phdstu.scu.ac.ir(exp@phdstu.scu.ac.ir

دانشجويان فوق ليسانس بامشخصه:

(mscstu.scu.ac.ir(exp@mscstu.scu.ac.ir

دانشگاه شهيد چمران اهواز

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8