پنج‌شنبه, 3 اسفند 1396
فرم هاي انتخاب اعضاي هيات علمي نمونه كشوري در سال 89

اعضاي محترم هيات علمي مي توانند جهت دسترسي به فرم هاي انتخاب اعضاي هيات علمي نمونه كشوري در سال 89 به سايت دانشگاه -منوي حوزه رياست -حوزه رياست دبيرخانه هيات مميزه مراجعه و پس از تكميل فرم هاي مربوطه حداكثر تا تاريخ 25/11/89 از طريق دانشكده به دبيرخانه هيات مميزه ارسال نمايند.ضمنا به فرم هاي واصله پس از تاريخ اعلام شده ترتيب اثر داده نخواهد شد.


دانشگاه شهيد چمران اهواز

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8