یک روز استفاده از دوچرخه در دانشگاه شهید چمران اهواز

یک روز استفاده از دوچرخه در دانشگاه شهید چمران اهواز


یک روز استفاده از دوچرخه در دانشگاه شهید چمران اهواز


همزمان با هفته مدیریت سبز در دانشگاه شهید چمران اهواز، روز استفاده از دوچرخه به جای خودرو در این دانشگاه برگزار می شود.


به گزارش روابط عمومی دانشگاه شهید چمران اهواز، با همکاری های انجام شده و به مناسبت هفته مدیریت سبز با شعار "دانشگاه و زمین پاک روز" جامعه دانشگاهی این دانشگاه یک روز را بدون خودرو به این دانشگاه می آیند.

این برنامه از ساعت 9 صبح روز یک شنبه 13 اسفندماه در این دانشگاه انجام می گردد و در پایان به قید قرعه به سه نفر دوچرخه اهدا می شود.

آدرس کوتاه :