کسب نمایه بین المللی Emerging Sources Citation Index توسط نشریه دانشگاه

کسب نمایه بین المللی Emerging Sources Citation Index توسط نشریه دانشگاه


کسب نمایه بین المللی Emerging Sources Citation Index توسط نشریه دانشگاه

نشریه"Journal of Applied and Computational Mechanics " دانشکده مهندسی دانشگاه شهید چمران اهواز موفق به دریافت نمایه بین المللی Web of Science ، شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه شهید چمران اهواز، نشریهJournal of Applied and Computational Mechanics این دانشکده پس از سومین سال انتشار و کسب نمایه های SCOPUS وISC ، نمایه بین المللی "Emerging Sources Citation Index "Web of Science را نیز کسب کرد.

کسب این موفقیت را به کلیه پژوهشگران و محققان این حوزه در دانشگاه شهید چمران اهواز تبریک می گوییم.

آدرس کوتاه :