کانون دانشجویی همیار مشاور دانشگاه شهید چمران اهواز لوح تقدیر دریافت کرد

کانون دانشجویی همیار مشاور دانشگاه شهید چمران اهواز لوح تقدیر دریافت کرد


دردومین همایش کشوری کانون های همیاران دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی؛

کانون دانشجویی همیار مشاور دانشگاه شهید چمران اهواز لوح تقدیر دریافت کرد

کانون دانشجویی همیار مشاور دانشگاه شهید چمران  اهواز در دومین همایش کشوری کانون های دانشجویی همیاران دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی کشور، لوح تقدیر دریافت کرد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه شهید چمران اهواز، این کانون در دومین همایش که با رویکرد اجتماعی شدن امر پیشگیری در دانشگاه شیراز برگزار گردید در بخش پوستر فعالیت­ها شایسته دریافت لوح  "پوستر قابل تقدیر فعالیت کانون های دانشجویی همیار" شد.


آدرس کوتاه :