کارگاه آموزشی بهینه سازی تدریس در کلاس در دانشگاه شهید چمران

کارگاه آموزشی بهینه سازی تدریس در کلاس در دانشگاه شهید چمران


کارگاه آموزشی بهینه سازی تدریس در کلاس در دانشگاه شهید چمران


کارگاه آموزشی بهینه سازی تدریس درکلاس با استفاده از رسانه های آموزشی به مناسبت هفته پژوهش وفناوری ویژه اعضای هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه شهید چمران اهواز، در این کارگاه آموزشی که روز چهارشنبه ساعت 10تا 12 در کتابخانه مرکزی دانشگاه توسط دکتر سید عباس رضوی عضو هیئت علمی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی برگزار شد، وی راهکارهایی برای ارتقای کیفیت سطح آموزش به دانشجویان ارائه داد.

نگرش جدید به مقوله آموزش، روش تدریس براساس رویکرد شناختی، آشنایی بارسانه های آموزشی شامل:دیداری، شنیداری، شنیداری-دیداری و چند حسی، موقعیت های آموزشی، پردازش شناختی و رسانه، پردازش اطلاعات، فرآیندهای حافظه، مراحل تدریس و رسانه، اهم سرفصل ها و عناوین مباحثی بود که توسط دکتر رضوی ارائه گردید.

در بخشی از این کارگاه پرسش های اساتید شرکت کننده پاسخ داده شد و تجربیات آنها در کلاس درس مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

آدرس کوتاه :