پنجمین مسابقات رباتیک و خلاقیت دانشگاه شهید چمران اهواز

پنجمین مسابقات رباتیک و خلاقیت دانشگاه شهید چمران اهواز


//گزارش تصویری //

پنجمین مسابقات رباتیک و خلاقیت دانشگاه شهید چمران اهواز

عکس: سید مصطفی عالم زاده                                                                                          Photo: Seyed Mostafa Alemzadeh

آدرس کوتاه :