پانزدهمین نشست کارگروه تخصصی آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری استان

پانزدهمین نشست کارگروه تخصصی آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری استان


//گزارش تصویری //

پانزدهمین نشست کارگروه تخصصی آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری استان

عکس: سید مصطفی عالم زاده                                                                                            Photo: Seyed Mostafa Alemzadeh

آدرس کوتاه :