هفتمین مسابقه استانی سازه های ماکارونی در دانشگاه شهید چمران اهواز

هفتمین مسابقه استانی سازه های ماکارونی در دانشگاه شهید چمران اهواز


//گزارش تصویری //

هفتمین مسابقه استانی سازه های ماکارونی در دانشگاه شهید چمران اهواز


آدرس کوتاه :