نمایشگاه مدیریت سبز در دانشگاه شهید چمران اهواز

نمایشگاه مدیریت سبز در دانشگاه شهید چمران اهواز


//گزارش تصویری //

نمایشگاه مدیریت سبز در دانشگاه شهید چمران اهواز

عکس: حسین بداخشان                                                                                                            Photo: Hosein Badakhshan

آدرس کوتاه :