نخستین نشست شورای معاونان فرهنگی و اجتماعی دانشگاه های منطقه 10 کشور با حضور معاون فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

شناسه : 2159279

نخستین نشست شورای معاونان فرهنگی و اجتماعی دانشگاه های منطقه 10 کشور با حضور معاون فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آدرس کوتاه :