نخستین دانشجوی کارشناسی ارشد رشته سیستماتیک گیاهی در دانشگاه از پایان‌نامه خود دفاع کرد

نخستین دانشجوی کارشناسی ارشد رشته سیستماتیک گیاهی در دانشگاه از پایان‌نامه خود دفاع کرد


نخستین دانشجوی کارشناسی ارشد رشته سیستماتیک گیاهی در دانشگاه از پایان‌نامه خود دفاع کرد

فروغ قنادزاده دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته سیستماتیک گیاهی گروه زیست‌شناسی دانشکده علوم دانشگاه شهید چمران اهواز موفق شد با کسب نمره 19/36 به عنوان اولین دانشجو در این رشته از پایان‌نامه خود دفاع کند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه شهید چمران اهواز، بررسی بیوسیستماتیکی جنس Psephellus از تیره (Asteraceae ) در ایران عنوان پایان‌نامه این دانشجو است که استاد راهنمای آن دکتر محمدرضا پریشانی و استاد مشاور نیز دکتر کاظم نگارش در گروه زیست‌شناسی دانشکده علوم، بودند.

در چکیده این پایان‌نامه آمده است:

جنس Psephellus یکی از جنس­های تیره کاسنی و متعلق به طایفه Cardueae و زیر طایفه Centaurinae و دارای حدوداً 90 گونه می‌باشد. گونه­های این جنس در شرق آناتولی، قفقاز و شمال غربی ایران پراکنش یافته‌اند. تمامی گونه‌ها علفی و یا بوته‌ای چندساله بوده که دارای فیلاری‌هایی با ضمائم غشایی و بدون خار و نیز گل­های استامینوددار هستند. هدف از تحقیق حاضر مطالعه تشریحی برخی گونه­های این جنس برای نخستین بار و بررسی رفتار میتوزی آن‌ها می‌باشد. جهت انجام مطالعات سیتولوژی در زمان‌های لازم به مناطق پراکنش آرایه­ها مراجعه و فندقه‌های موردنیاز جمع­آوری شد و شمارش کروموزوم‌ها به روش له کردن مریستم انتهای ریشه انجام گردید که در نهایت به غیر از گونهP. gilanicus با 60=x ۴=n 2، عدد کروموزومی سایر گونه­های مطالعه شده برابر با 30=x 2=n 2 حاصل شد. سپس کاریوتایپ و آیدیوگرام تهیه و ویژگی‌های کروموزومی محاسبه و تعیین شدند. نتایج این تحقیق منجر به تأئید نکردن و یا پذیرفتن گزارش‌های قبلی در مورد این گونه­ها و تغییر­دادن موقعیت یکی از گونه­ها گردید. به منظور انجام مطالعات تشریحی از نمونه های خشک هرباریومی استفاده شد و پس از جوشاندن و نرم شدن بافت­ها، از برگ و ساقه آنها به روش دستی برش عرضی تهیه و بهترین برش‌ها برای رنگ‌آمیزی و مطالعه با میکروسکوپ نوری انتخاب شدند. نتایج این تحقیق نشان دادند که صفات تشریحی برگ و ساقه در این جنس دارای ارزش تاکسونومی بوده به نحوی که طبقه­بندی­های قبلی در مورد این جنس را کاملاً تائید کردند. در پایان، کلید شناسایی براساس صفات تشریحی برای گونه­ها و بخش­های جنس برای نخستین بار ارائه شد.

آدرس کوتاه :