نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نخستین دانشجوی دکتری رشته جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری فارغ التحصیل شد

نخستین دانشجوی دکتری رشته جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری فارغ التحصیل شد


نخستین دانشجوی دکتری رشته جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری فارغ التحصیل شد

الیاس مودت، دانشجوی دکتری رشته جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید چمران اهواز با دفاع از پایان‌نامه خود با عنوان مدل‌سازی ساختار شهری با رویکرد تاب آوری از منظر بحران زلزله (مطالعه موردی شهر ایلام) از این دانشگاه فارغ‌التحصیل شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه شهید چمران اهواز، در نشست دفاعیه الیاس مودت، دکتر سعید ملکی و دکتر سعید امانپور به عنوان استاد راهنما و دکتر مسعود صفائی‌پور و دکتر سید نادر پورموسوی به عنوان استاد مشاور حضور داشتند.

گفتنی است در چکیده این پایان نامه آمده است:

تاب‌آوری شهری یک مفهوم نسبتاً جدید در مطالعات برنامه‌ریزی شهری و شهرسازی است. عوامل و نیروهای مختلفی می‌توانند در گسترش تاب‌آوری مؤثر باشند. امروزه دولت‌ها برای کاهش اثرات مخاطرات طبیعی، راهبردهای متنوعی را در پیش می‌گیرند؛ تاب‌آوری شهری در برابر مخاطرات طبیعی از مهم‌ترین راهبردها در این زمینه می‌باشد. که به‌صورت کلی مفهوم تاب‌آوری ارمغان تحول مدیریت در دهه حاضر است. امروزه دیدگاه‌ها و نظریه‌های مدیریت سوانح و توسعه پایدار شهری به دنبال ایجاد جوامع تاب‌آور است که از دیدگاه بسیاری محققان این مفهوم یکی از مهم‌ترین موضوعات برای رسیدن به پایداری است. که به منزله راهی برای تقویت جوامع با استفاده از ظرفیت‌های آن‌ها مطرح می‌شود و تعاریف، رویکردها، شاخص‌ها و الگوهای سنجشی متفاوتی درباره آن شکل گرفته است. بر این اساس به علت رشد شتابان شهرنشینی و متقابلاً آسیب‌های ناشی از آن لازم است با این پدیده برخوردی سیستماتیک داشت. چراکه امروزه وقوع مخاطرات طبیعی به عنوان پدیده های تکرارپذیر محسوب می شود که در برخی از مواقع با آسیب‌های شدید مادی و معنوی همراه می‌باشد. به همین دلیل اندیشمندان و متخصصان دانشگاهی و برنامه ریزان تلاش می‌کنند با مبنا قرار دادن رویکردها و الگوهای مختلف در راستای کاهش خسارات برنامه‌ریزی‌های مناسبی انجام دهند. بر اساس ضرورت موضوع و روش، رویکردها به برنامه‌ریزی فضایی همگام با پیچیده‌تر شدن جوامع دگرگون می‌شوند. این‌گونه دگرگونی‌ها، در تنوع‌پذیری روزافزون الگوهای فعالیت و تحرک افراد، خانوارها، گروه‌ها، نهادها و سازمان‌ها بازتاب می‌یابد. از آنجا که نگاهی به تحقیقات انجام شده در مجموعة تحقیق‌های شهری، بیانگر آن است که این بحث موضوعی جدید بوده و گذشته از آن در گردآوری برخی از اطلاعات مورد نیاز در فرآیند تحقیق روش پیمایشی (مشاهده، مصاحبه و پرسشنامه) مورد استفاده قرار گرفته است، بنابراین روش انجام تحقیق حاضر ترکیبی از روش‌های (توصیفی، اکتشافی، پیمایشی و تحلیلی) است. از نظر ماهیت تحقیق دارای رویکرد توسعه‌ای - کاربردی در راستای هدف کلی تحقیق برنامه‌ریزی فضایی در شاخص تاب‌آوری شهری ایلام می‌باشد. از نظر آماره فضایی روش COPRAS و VIKOR ، عامل مبنا و شبیه‌سازی بوت‌استرپ استفاده گردیده و جهت تکمیل تحقیق از نرم‌افزارهای Visio ، Grafer ، SPSS ، MINITAB و GIS استفاده شده است. در انتخاب روش رگرسیون چند متغیره سلسله مراتبی (HMR ) روش گام‌به‌گام (Stepwise ) انتخاب شد که نتایج حاصل از اعمال این روش با درصد اطمینان بیش از ۹۵ درصد تعیین گردید. و ضرایب HMR صرفاً جهت بررسی همبستگی متغیرها مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج یافته‌ها بر اساس محاسبات مدل COPRAS کمترین تراکم جمعیتی در نواحی سه-4 و سه-3 و در مرحله بعد نواحی چهار-3 و چهار-2 می‌باشد. بر اساس ویژگی مدل VIKOR ناحیه چهار-2 و دو-1 شهر ایلام کمترین فاصله را با ایده آل مثبت و منفی تاب‌آوری شهری دارا می‌باشد. در نهایت نتایج دو مدل در رتبه‌بندی مناطق نتایج یکسانی را ارائه نمود. همچنین محاسبات مدل رگرسیون نشان داده است مدل به کار رفته، پیش‌بینی کننده خوبی برای متغیر تاب‌آوری شهری می‌باشد. چراکه میزان معناداری در تحقیق حاضر کمتر از میزان 0.05 را نشان داده است. بر اساس این محاسبات یک راه استاندارد برای یافتن مقدار نرمال، مقدار بیش از نرمال و مقدار کمتر از نرمال حاصل گردیده است. بر اساس انحراف آن‌ها ناحیه چهار-2 بسیار آسیب‌پذیرتر از حد استاندارد(کمترین تاب-آوری) دیگر نواحی و ناحیه یک-4 بسیار تاب‌آور و از حد استاندارد دیگر نواحی بیشتر(بیشترین تاب‌آوری) است. بعضی از نواحی شهر ایلام میزان تاب‌آوری آن‌ها مابین وضعیت نرمال و میانگین نواحی شهری قرار دارند که میزان عددی آن بین 269/0 و 686/0 درصد است که شامل نواحی یک-1، یک-2، دو-1، سه-4، چهار-3 و چهار-4 است. گرایش به مرکز تاب‌آوری در شهر ایلام بین(0-1) برابر 9/0 درصد و در مرحله بعد 8/0 درصد را نشان داده است. که هم به میانگین تاب‌آوری شهری (686/0) نزدیک بوده و هم تائید آسیب‌پذیر بودن مناطقی که پایین‌تر از میانگین بوده را نشان داده است. میزان تاب‌آوری در شهر ایلام گرایش آن از تمرکز کم به زیاد، سپس نزدیک به میانگین شده و سپس خود را به گروه نما نیاز است برساند. در نهایت جهت تدوین چشم انداز سه راهبرد مرحله اول: تدوین بیانیه چشم انداز دستیابی به تاب آوری شهری پایدار در نواحی شهر ایلام، مرحله دوم: تدوین بیانیه اهداف دستیابی تاب‌آوری شهری پایدار در نواحی شهر ایلام، مرحله سوم: تدوین بیانیه راهبردی دستیابی تاب‌آوری شهری پایدار در نمونه شهر ایلام معرفی گردیده است.

گفتنی است الیاس مودت مدرک کارشناسی خود را در سال 91 در رشته برنامه ریزی شهری از دانشگاه یزد و مدرک کارشناسی ارشد و دکتری خود را نیز در همین رشته از دانشگاه شهید چمران اهواز، کسب کرد.